Informasjon om gravplassane i Time


Time kyrkjelege fellesråd forvaltar gravplassane i Time kommune.  Alle innbygjarar i kommunen har rett på grav på ein av våre gravplassar, uavhengig av medlemskap i trus- eller livssynssamfunn.

I  kommunen er det to gravplassar, Time gravplass som har fleire forskjellige gravtyper og  Undheim gravplass med plass for kistegraver.

Informasjon om 

Gravtypar

Feste av grav

Gravminne og plantefelt

Avtale om stell 

 

Gravtypar

Kistegrav 

 • Ei kistegrav er frigrav/gratis i 20 år.  
 • Etter friperioden er ute kan grava festast på ny for 5 år om gongen.

 

Kistegrav med ledig grav ved sida

 • Denne gravtypen vert brukt om ein ynskjer å festa (halda av) ei ledig grav ved sida av.
 • Gravminnet vert sett på grava som vert brukt først, men er felles for begge gravene.
 • Grava som vert teken i bruk først er frigrav i 20 år. Den festa grava ved sida vert fakturert for 5 år om gongen. Sjå eiga prisliste
 • Grava som er festa vert ikkje gjort til frigrav ved ny gravlegging.

 

Kistegrav i dobbel djupn

 • I denne gravtypen er det tilrettelagt for gravlegging i to nivå.  Første gravlagde vert gravlagt så djupt at det er plass til ny gravlegging over umiddelbart etterpå.  Grava er frigrav i 20 år.  Ved ny gravlegging i same grav før friperioden er utgått vert friperioden utvida med 20 nye år. 

 

Urnegrav 

 • Ei urnegrav har plass til 4 urner og er frigrav i 20 år.  
 • Om det vert sett ned ny urne før dei 20 åra er gått vert friperioden utvida med 20 nye år.
 • Etter friperioden er ute kan grava festast på ny for 5 år om gongen.

 

Gravlegging i alternativ himmelretning

 • På Time gravplass har me eit eige felt tilrettelagt for religionar som praktiserer gravlegging med alternativ himmelretning. 

 

 Namna minnelund for urner

 • I namna minnelund vert urnene sett ned på eit større gravfelt med felles minnesmerke.
 • Den gravlagde får namnet sitt på eit eige skilt på minnesmerke.  Det er ikkje høve til å setja ned eige minnesmerke. Det er plass foran minnesmerke til å setja ned blomar.  (ikkje planta)
 • Namneskiltet i stål  er 17 x 11 cm og har plass til namn, fødselsdato, dødsdato og. ev. eit minneord på inntil 25 teikn.  
 • Gravplassforvaltninga ordnar med inngravering etter informasjon frå gravferdsbyrå, ev. pårørande.  Skilta vert levert til inngravering ca. 1 gong pr. mnd.
 • Ved gravlegging i namna minnelund må ein betale ein eingongsum som gjeld for 20 år. Sjå eiga prisliste.
 • Etter 20 år kan grava festast på ny for 5 år om gongen.  Minneplata vert ståande så lenge feste vert oppretthalde.
 • Ved gravlegging i minnelunden er det og mogleg å festa ledig grav ved sida av. Det vert då halde av plass til minnesmerke ved sida av den det vert festa i lag med.

 

Unamna minnelund for urner

 • I unamna minnelund vert urnene sett ned utan noko minnesmerke.  Gravplassforvatninga held oversikt over kven som er gravlagde der. Minnelunden har ein minnestein med teksten «Til minne» Det er plass til å setja ned blomar rundt minnesteinen.

 

 

Feste av grav

 • Feste av grav vert oppretta på to måtar.
  • Ein held av ei ledig grav ved sida av ein som vert gravlagd
  • Når fredingstida på 20 år er over inngår ein avtale om å  oppretthalda grava vidare mot å festa den for 5 år om gongen.
 • Feste vert fakturert på forskot. Sjå eiga prisliste
 • Festar er ansvarleg for grava, at gravminnet er forsvarleg sikra og at det ikkje er planta/pynta ut over plantefeltet.
 • Festar har råderett over grava og må gje løye om grava skal brukast på ny eller slettast.
 • Om feste ikkje vert betalt, vert feste avslutta og gravminnet fjerna. 

 

 

Gravminne og plantefelt

•    Gravminnet skal vera innafor fastsette mål og godkjennast av Time kyrkjelege fellesråd før montering. (sjå vedtekter for gravplassane)
•    Foran gravminnet kan ein ha plantefelt/bedplate. Plantefeltet/ bedplata skal vera i same breidde som gravminnet og ikkje lengre enn 60 cm målt frå bakre kant av gravminnet.
•    Det er ikkje tillate å planta eller setja pynt utanfor plantefeltet.
•    Frittståande plastlys skal plasserast i lukka lykter slik at ikkje fuglane kan få tak i dei.  

 


Avtale om stell 

•    Gravplassforvaltninga kan påta seg stell av grava mot betaling. Sjå eigen brosjyre.

 

 

Vedtekter og prisliste er tilgjengeleg på nettsida: www.timekyrkjene.no/gravplass, eller ved å ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf 51 77 03 77 eller gravplass@timekyrkja.no.
Tilbake