Vedtekter for gravplassane i Time kommune


Vedtekne i Time kyrkjelege fellesråd:  04.12.2019


Godkjente av Stavanger bispedømmeråd: 07.02.2020

Gjeldande frå:  20.04.2020

Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravferdslova) § 21 

Bilete gravplass

Innhaldsliste 

§ 1 Forvalting 
§ 2 Definisjonar 
§ 3 Tilvising av grav 
§ 4 Fredingstid og festegrav 
§ 5 Grav og gravminne 
§ 6 Særskilde vedtekter for gravminne
§ 7 Plantning og utstyr på grav
§  8 Gravstell 
§ 9  Bårerom 
§ 10 Næringsverksemd
§ 11 Arbeid på gravplassane 
§ 12 Ferdsel på gravplassane 
§ 13 Namna minnelund
§ 14 Unamna minnelund 
§ 15 Minnelund for det ufødte liv
§ 16 Forskjellige vedtekter
§ 17 Brot på vedtektene 
§ 18 Dispensasjon frå vedtektene 
§ 19 Ikraftsetjing og oppheving av andre vedtekter 

 

§ 1 Forvalting

1.1     Time gravplass og Undheim gravplass er underlagt Time kyrkjelege fellesråds
(heretter kalla TKF) administrasjons- og myndigheitsområde.
1.2     Forvaltinga skjer i medhald av Lov om gravplassar, kremasjon og gravferd
(gravferdslova) av 7.juni 1996 nr. 32 og
Forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravferdsforskrifta av 10.januar 1997 nr.16.

 

§ 2 Definisjonar

Fri grav: Tildelt grav til kommunens innbyggarar som kan rådast over utan avgift i 20 år.
Festegrav: Grav kor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift.
Grav dobbel djupne: Fri grav/festegrav med gravlegging i to nivå;
1. kiste 1,5 meter overdekking med jord.
2. kiste 0,8 meter overdekking med jord.
Gravstad: Kistegraver som er avtalt å feste saman.
Urnegrav: Grav berre for urner.
Kistegrav: Grav for kister. Det kan også setjast ned urne i kistegrav.
Fredingstid: Tidsrom frå siste gravlegging til grava kan brukast om at.
Festetid: Tidsperioden det vert gjort avtale om bruk av ei grav mot betaling av festeavgift.
Ansvarleg: Den som står som ansvarleg for ei fri grav.
Festar: Den som står som ansvarleg i festeavtale.
Unamna minnelund: Avsett område på gravplassen for gravlegging i umerka grav.
Namna minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke som har ei namneplate for avlidne.
Anonym grav: Når plassering av grava berre er kjent for gravplassmyndigheitene.
Førehandsbetalt gravstell: Innbetalt beløp for stell av grav, der det føreligg avtale om gravstell.

 

§ 3 Tilvising av grav

3.1     Avlidne personar kan gravleggjast på Time gravplass eller Undheim gravplass etter eige ynskje. 
3.2     Avlidne personar som på grunn av sjukdom eller alderdom har budd i annan kommune mot slutten av livet, vurderast på same måte som kommunens innbyggarar.
3.3     Personar utan bustad i kommunen, kan etter løyve frå TKF gravleggjast på gravplass i
kommunen. Det kan då krevjast dekking av kostnader ved gravferda, og avgift for feste av grav for heile fredingsperioden på 20 år.
3.4    Felt 28 er tilrettelagt for muslimsk gravleggingsskikk ved at gravene er orientert med langsida mot Mekka.

                        

§ 4 Fredingstid og festegrav

4.1     Fredingstida for urnegraver og kistegraver er 20 år.
4.2     Når kistegrav skal takast i bruk, er det høve til å feste ei grav ved sidan av, og etter søknad til gravplassforvaltinga for ei ekstra grav i tillegg når behovet tilseier det. Gravene utgjer då ein gravstad. Ved feste av grav ved sidan av den festegrava som takast i bruk, er festetida 20 år.  Festet kan ikkje seiast opp i denne tida.
4.3     Ved bruk av urnegrav, kan det ikkje festast grav ved sidan av. Ei urnegrav har plass til 4 urner.  Ved nedsetjing av ny urne før friperioden er ute, vert friperioden forlenga med nye 20 år.
4.4    Ved 2. gongs gravlegging i grav med  dobbel djupne før friperioden er ute,  vert friperioden forlenga med nye 20 år.
4.5    Når festetida er ute, kan festet fornyast for 5 nye år. Dersom festet ikkje er fornya innan 6 månader etter forfall, fell gravstaden tilbake til TKF.
4.6     Ingen kan gravleggjast i festa gravstad utan samtykke frå festar/ ansvarleg for grava. Dersom festar/ ansvarleg for grava sitt samtykke ikkje kan innhentast, kan kyrkjeleg fellesråd avgjere spørsmålet om gravlegging.
4.7     Festar plikter å melde adresseendring.

 

§ 5 Grav og gravminne

5.1     Ved opning av grav, kan jordmassar midlertidig leggjast på omkringliggjande graver, og gravutstyr flyttast. Gravplassbetjeninga vil ordne grava planert og tilsådd.
5.2     Blomsterbukettar, kransar etc. som er lagt på grava er familiens eigedom og festar kan sjølv fjerne desse innan 2 veker etter gravferdsdagen. Etter den tid vil driftspersonell ved gravplassen fjerne det.
5.3     Gravplassbetjeninga har ansvar for å etterfylle masse når det kjem settingar og sig i gravene. Festar har ansvar for å rette opp gravminne som følge av settingar og sig.
5.4     Gravminnet, fundament eller sokkel, fastmonterte dekorgjenstandar, namneplater, og symbol reknast som del av gravminnet, og skal godkjennast av TKF etter § 25 i gravferdsforskrifta.
5.5     Montering av gravminne på kistegrav kan tidlegast skje 3 månader etter gravlegging grunna setting og sig. I mellomtida kan det setjast opp eit midlertidig merke med den avlidne sitt namn på. Gravminne på urnegrav kan setjast opp umiddelbart etter urnenedsettinga.
5.6     Gravminne som vert sett på grava utan å vere godkjent, kan etter gjeven frist fjernast av gravplassbetjeninga på gravminneleverandør eller festar si rekning.
5.7     På ny festa gravstad plasserast gravminnet i bakkant av den grava som er teken i bruk og vert ståande der ved neste gravlegging.
5.8     Som minstekrav til fundament, rammer, heile og delte plater som skal setjast opp på grav gjeld fylgjande:
•    Fundamentet til gravminnet skal være heil stein. Limt fundament vert ikkje godkjent.
•    Avvik mellom dimensjon på sikringsbolt og hol skal ikkje være meir enn 2 mm.
•    Kantstein omkring plantefelt, dvs. minst tre rette steinstykker som leggjast på tre sider av plantefeltet eller liggjande plate føre gravminnet, skal flukte med terrenget omkring. Innramminga utgjer då ein del av plantefeltet.
•    I fallande terreng trappast kantstein og plate i høve til gravminnet sitt fundament. 
•    Plate og fundament skal ikkje vere same stykke.
•    Heil eller delt plate, med eller utan hol til planter, skal leggjast i drenerande masse. Avstand frå plantehol til ytterkant av plate skal vere minst 8 cm.
•    Heil eller delt plate skal ha same breidd som gravminnet/fundamentet og djupne tilpassa bedet sitt tillatne mål inntil 60 cm, målt frå gravminnet/fundamentet sin bakkant.
•    Gravminne og anna gravutstyr som er i forfall, på annan måte er skjemmande eller som inneber fare, kan takast bort av gravplassforvaltninga. Før dette skjer skal festar for gravstaden om mogleg varslast, med pålegg om å rette på forholda. Dersom pålegget ikkje vert etterkome innan rimeleg frist, fastsett av TKF, kan gravminnet leggjast ned og evt. fjernast.

 

§ 6 Særskilde vedtekter for verneverdige gravminne og mellomalderkyrkjegard.

6.1     Vern av gravstad og gravminne
Gravminne som er av spesiell kvalitet i form av alder, størrelse, murar, kantar, gjerder, representerer en stilhistorie, lokalt særpreg i form av materialbruk, eller interessant personalhistorie og liknande, skal så vidt mogleg vernast slik dei opphaveleg er bygga. Jmf. Forskrift til gravferdslova § 27. TKF vedtek difor for einskilde gravplassar å verne områder og einskildgraver med gravminne og anna utstyr. Gravstader som har slike spesielle kvalitetar kan likevel brukast om at mot at festar forpliktar seg til å ta vare på gravstaden si innhegning og gravstøtter, og eventuelt dekker kostnad for istandsetjing dersom dette er naudsynt. Vedtak om at ein slikt gravstad skal brukast om at eller vernast, fattast av TKF. Krav om istandsetting vert avgjort av TKF.  Kyrkjeleg fellesråd vert eigar av gravminne og gravutstyr for dei gravene som vernast der det ikkje er ein festar. Det skal utarbeidast eigen verneplan for Time gravplass.
6.2     Mellomalderkyrkjegard
Gravfelt 1, 2 og 3 rundt er mellomlalderkyrkjegard og automatisk verna etter kulturminnelova § 4. 
6.3    Felt 9, rad 14,15 og 16 er vurdert verna og gravminnene der kan ikkje fjernast utan særskilt løyve.
6.4    For verna graver med festeavtale skal det opprettast særskilt avtale.


§ 7 Plantning og utstyr på grava

7.1     Plantar, kransar og liknande materiale som brukast ved gravferd og pynting av 
    grav, skal i sin heilskap vere mogleg å kompostera.
7.2     Privat bruk av sprøytemiddel er ikkje tillate.
7.3     Lause dekorgjenstandar, gravutstyr og plantar er festar sitt ansvar. Alt utstyr skal vere 
    montert slik at det er minst 5 cm frå ytterkant på bedplate/rammekant/blomsterbed til 
    ytterkant på gravutstyret som er montert. Dekorgjenstandar og plantar kan ikkje vere
    høgare og breiare enn gravminnet og bedet. Desse må ikkje vere til hinder eller fare
    for den daglege drifta.
7.4     Det er ikkje høve til å setje lys som lyser i fargar eller blenker på grava. 
7.5     Frittståande plastlys med eller utan metallhette må plasserast i lykter som gjer at
    fuglane ikkje kan få tak i dei.

 

§ 8 Gravstell

8.1     Ansvarleg for fri grav eller festar har rett og plikt til å stelle den grava 
     vedkomande har ansvar for. Plantefelt som ikkje vert stelt eller planta på skal såast
    til av den ansvarlege eller av gravplassforvaltinga.
8.2    Ansvarleg for grav eller festar plikter å halde gravminnet sikra og i forsvarleg stand. 8.3    Ansvarleg for grav eller festar kan inngå avtale om at kyrkjeleg fellesråd, 
     og den som vert gjeven tillating til det etter § 11, kan gjere planting og stell av grav, 
     (samt montering, sikring og vedlikehald av gravminnet). Ein slik avtale fritek ikkje
      den ansvarlege eller festar for ansvar vedkomande har etter dei til ei kvar tid gjeldande 
    reglar.


§ 9 Bårerom

9.1     Bårerom skal brukast til oppbevaring av døde som skal gravleggjast eller bisetjast i tida fram til gravferda. Ingen har adgang til bårerom utan tillating frå TKF.   Liksyning kan berre finne stad etter samtykke frå den som syter for gravferda. Bårerommet skal vere låst når det ikkje er tilsyn.

 

§ 10 Næringsverksemd

10.1     Næringsdrivande som ynskjer å drive verksemd på gravplassen skal innhente tillating frå Time kyrkjelege fellesråd.  Slik verksemd kan berre omfatte montering, sikring og vedlikehald av gravminne og tilplanting og stell av graver.
10.2     Næringsdrivande må rette seg etter gjeldande lov, forskrift og desse vedtektene, og dei må sjølve fjerne alt avfall og overskotsmasse i samband med det arbeidet dei utfører. Tillatinga kan trekkjast tilbake med umiddelbar verknad dersom dei næringsdrivande ikkje retter seg etter vedtekter og vilkår i tillatinga.
10.3     Tilsette i gravplassforvaltinga kan ikkje mot godtgjersle utføre tenester for
næringsdrivande.


§ 11 Arbeid på gravplassane

Anleggs- og vedlikehaldsarbeid skal skje i arbeidstida (kl.07.00-17.00) og må ikkje gjerast på
sundagar, helgedagar eller offentlege høgtidsdagar.


§ 12 Ferdsel på gravplassane

Køyring med bil, moped og liknande køyretøy er ikkje tillate på gravplassen. Unntatt er forvaltinga sine eigne køyretøy. TKF kan gje skriftleg tillating dersom pårørande har spesielle behov for transport. All køyring og ferdsel skal skje med ekstra varsemd og respekt.

 

§ 13 Namna minnelund

13.1     Graver knytt til namna minnelund følgjer same forvaltingsordning som for andre urne- og kistegraver. Dette gjeld fredingstid, høve til å feste ei tilleggsgrav, fornying av feste og festeavgift. Pårørande kan delta på vanleg måte under urnenedsetjing.
13.2     Det vert nytta ei standard namneplate kor avlidne sitt namn, fødsels- og dødsdato vert prega inn. Om ein fester ei tilleggsgrav, kan det også setjast av plass til ei ekstra namneplate.Namneplata vert fjerna når grava vert sletta. Namneplata fakturerast frå gravminneleverandør.
13.3     Minnelunden har felles planting som vert stelt av gravplassforvaltinga. Det er ikkje høve å setje blomster eller andre element på sjølve grava eller framføre namneplatene.
Det vert tilrettelagt for å kunne setje avskårne blomar og levande lys ved felles minnesmerke.

 

§ 14. Unamna minnelund

    Graver i minnelund utan namn kan ikkje festast.
    Det vert tilrettelagt for å kunne setje avskårne blomar og levande lys ved felles minnesmerke.

 

§ 15. Minnelund for det ufødte liv

    Det er ikkje høve til å setja opp gravminne på minnelunden for det ufødte liv. 
     Ved minnesmerke er tilrettelagt for å setja ned blomar.

 

§ 16 Forskjellige vedtekter

16.1     Ordensreglar:
•    På gravplassen skal det være ro og orden.
•    Mindre barn må ha følge med, og vere under tilsyn av vaksne. 
•    Grilling, sykling, aking og riding eller køyring med hest m.v. er ikkje tillate.
•    Hundar skal haldast i band. 
16.2    Ved eventuelle filmopptak på gravplassane må tillating innhentast på førehand hos TKF.
16.3     TKF er ikkje ansvarlege for skader på grav og gravutstyr ved
naturhendingar, hærverk, tjuveri og liknande. TKF er heller ikkje ansvarlege for skader på gravutstyr, med mindre det er utvist aktløyse eller uforsiktighet frå gravplassen sine tilsette.

 

§ 17 Brot på vedtektene

Dersom vedtektene ikkje vert overhaldne, kan gravplassforvaltinga setje i verk naudsynte tiltak for ansvarlege / festar si rekning.

 

§ 18 Dispensasjon frå vedtektene

Spørsmål som gjeld gravplassane eller forhold på desse som ikkje er nemnt i vedtektene, vert avgjort av TKF.
I særskilde tilfelle kan TKF tillate avvik frå vedtektene.


§ 19 Ikraftsetjing og oppheving av andre vedtekter

Vedtektene trer i kraft frå 01.10.2019

Frå den tid desse vedtektene trer i kraft vert «Vedtekter for gravplassane i Time» oppheva, vedteke av Time kyrkjelege fellesråd 31.01.13 (oppdatert 01.01.19) og godkjent av Stavanger bispedømmeråd 07.02.13.

 

Tilbake